Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Rozwinięcie działalności eksportowej firmy HEAN i wypromowanie produktów branży kosmetycznej za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 1 084 614,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 529 080,00 PLN
Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-12- 0014/16

Beneficjent: "HEAN" FABRYKA KOSMETYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

www.mapadotacji.gov.pl